ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراأت

این ریاست از بدو تاسیس فعالیت های چشمگیر و موفقیت آمیزی را انجام داده است که عمده ترین آنها بشرح ذیل میباشد.

 1. تدوین ، ترتیب ، نهائی و قابل تطبیق ساختن ستراتیژی منابع بشری در همکاری با بانک جهانی مطابق با پالیسی های قوه قضائیه همچنان همکاری در تدوین پلان عمل قوه قضائیه.
 2. انجام نیازسنجی آموزشی سراسری ریاست های مرکزی ، محاکم مرکز و ولایات.
 3. تدوین پلان پنج ساله آموزشی به اساس نتایج نیازسنجی آموزشی و لوایح وظایف که (حیثیت ستراتیژی) ارتقاظرفیت را دارد.
 4. الکترونیکی ساختن فعالیت های ارزیابی اجراآت و ارتقاء ظرفیت و ایجاد ایمیل های رسمی به همکاری آی تی به 34 محکمه استیناف ولایات، ریاست های مرکزی و دیوان های ستره محکمه ج،ا،ا.
 5. پلانگذاری و تدوین پلان های عملیاتی سالانه برای آنعده از کارمندانیکه از طریق رتب و معاش استخدام میگردند و تدوین رهنمود نمره دهی بعد از تائید مقام محترم و شریک ساختن آن با ریاست های مرکزی  و محاکم 34 ولایت کشور و در اخیر هر دوره یکساله کاری در مطابقت با رهنمود متذکره، لایحه وظایف ، پلان کار سالانه و فورم گذارش سالانه ؛ ارزیابی اجراآت و اجرای ارتقاء قدم شان انجام میگردد.
 6. تدوین طرزالعمل های ریفورمی و استخدام ، محررین و ارزیابی اجراآت بخش های قضائی مطابق پالیسی های قوه قضائیه و مسؤلیت های تحدید شده در فصل قضاء قانون اساسی.
 7. طرح و تطبیق برنامه های آموزشی سالانه مطابق پلان پنج ساله آموزشی .
 8. ارزیابی نیازمندی ها و تدوین پلان مفصل ارتقای ظرفیت برون مرزی برای منسوبین قوه قضائیه با همکاری شرکت آدم اسمیت ؛ پروژه خدمات عدلی و قضائی (بانک جهانی) AJSDP .
 9. تلاش برای جذب همکاری دونر ها در بخش های آموزشی و چگونگی تطبیق پلان های ریاست با کمک مالی آنها.
 10. طرح ایجاد و اعمار مرکز تحقیقی آموزشی جهت انجام تحقیقات برای  تطبیق موثر برنامه های آموزشی مسلکی، مدیریتی، کمپیوتر و لسان انگلیسی به کمک مالی موسسه عدالت.
 11. ساختار تشکیل