د وړتیاو د لوړولو او د اجراآت ارزونه ریاست

او کړنو د اروزنی ریاست د رامنځته کیدو له پیله، په پوره بریالیتوب سره ډیری کړنی ترسره کړی چی لویی په لاندی ډول یادولای شوو:

۱- د نړیوال بانک په مرسته او قضائیه ځواک د پالیسی سره سم، د بشری سرچینو ستراتیژي جوړول او د پلی کولو په موخه تیارول

۲-د روزنیزو اړتیاوو په اړه د مرکز او ولایاتو په کچه د معلوماتو راټولول

۳- د روزنیزو اړتیاو د معلومولو او کاری لایحی سره سم ، ۵ کلن روزنیز پلان جوړول چی د وړتیاوو لوړونی د ستراتیژي حیثیت لری

۴- د کړنو د ارزونی او وړتیاوو لوړونی کارونه بریښنایی کول او د معلوماتی ټکنالوجی د څانګی په مرسته د ستری محکمی مرکزی او ولایتی ریاستونو ته د بریښنا لیکونو جوړول

۵- د هغه کارکوونکو لپاره چی د رتبو او معاش(ریفورم) له لاری په دندو ګمارل شوی، د عملیاتی پلانونو او د نمرو ورکولو لارښود جوړول چی د ستری محکمی د عالی مقام د هوکړی څخه وروسته، ټولو مرکزی او ولایتی څانګو سره شریک شوی، چی د پورته یاد شوی لارښوود، دندو دلایحی،کلنی کاری پلان او د رپورټ کلنی فورم له مخی د کارکوونکو د کړنو اروزنه تر سره او د لوړ قدم مستحق ګڼل کیږی

۶- د هغه مسئولیتونو چی د اساسی قانون دقضاء په  فصل کی یی یاددونه شوی او د قضائیه ځواک د پالیسی سره سم د ریفورم او ګمارنی،محررینو او کړنو د ارزونی کړنلارو جوړول

۷-د ۵ کلن روزنیز پلان سره سم  کلنی  روزنیزو پروګرامونو پلی کول

۸-د ادم سمیټ شرکت او دنړیوال بانک د عدلی او قضایی خدمتونو پروژی AJSDP)په مرسته بهرته د قضائیه ځواک د کار کوونکو لیږد د اړتیاوو ارزونه او بشپړ پلان جوړول

۹-د روزنیز پرګرامونو اړوند د مرستو راټولولو هڅه او ددی ریاست دپلانونو د پلی کولو څرنګوالی

۱۰-د عدالت موسسی په مالی مرسته ، د مسلکی،مدیریت، کمپیوتر او انګیسی ژبی اړوند د څیړنو په موخه د روزنیز مرکز جوړول

organizational structure